Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Bezwaar- of beroepsprocedure

In het belastingrecht geeft het bezwaar de belastingplichtige de mogelijkheid zich tegen een door de Belastingdienst opgelegde belastingaanslag of beschikking te verzetten. Bezwaar maken moet schriftelijk. Komt u er in bezwaar niet uit, dan moet u naar de rechter voor een zogenaamde beroepsprocedure, 

Wij hebben ruime ervaring met bezwaar- en beroepszaken en schakelen indien nodig een fiscaal jurist in.  

Waaraan moet het bezwaarschrift voldoen?

Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten:

  • Naam en adres indiener
  • Dagtekening
  • Omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt
  • De gronden (redenen) van het bezwaar

Als niet aan die voorwaarden is voldaan, moet de Belastingdienst daarop wijzen en de mogelijkheid bieden het ontbrekende alsnog in te dienen. Als dat niet gebeurt, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. In het algemeen zal de Belastingdienst dan nog wel een beslissing nemen op het bezwaar, maar die kan dan niet meer worden voorgelegd aan de rechter.

Wanneer moet bezwaar worden gemaakt?

De termijn voor het indienen van een bezwaar is zes weken, te rekenen vanaf de dagtekening van de beslissing van de Belastingdienst. Doorgaans is de dagtekening van belastingaanslagen gelegen na de verzending. Dat geeft dus wat extra ruimte.

Als de dagtekening ligt vóór die van bekendmaking, beginnen de zes weken te lopen vanaf de dag na die bekendmaking.

Als sprake is van inhouding (bijvoorbeeld van loonbelasting), afdracht (bijvoorbeeld dividendbelasting) of voldoening (bijvoorbeeld BTW), begint de termijn te lopen de dag na die van inhouding / voldoening / afdracht.

Mondelinge toelichting

Bij de behandeling van het bezwaar bestaat ook de mogelijkheid de grieven mondeling toe te lichten. Op grond van de wet dient in belastingzaken te worden verzocht om te worden gehoord. De Belastingdienst heeft echter het beleid dat zij vraagt of de belastingplichtige wil worden gehoord.

Beslistermijn

De Belastingdienst beslist op het bezwaar binnen zes weken nadat de bezwaartermijn is verstreken dan wel nadat het bezwaar compleet is. Die termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. Verdere verlenging is mogelijk met instemming van de belastingplichtige.

Kosten bezwaar

Als het bezwaar wordt gehonoreerd, kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de kosten van het bezwaar. De vergoeding is forfaitair (lees: laag) vastgesteld. Het standaardtarief voor het indienen van een bezwaarschrift door een adviseur van belastingaangifteshop is € 150.

Kosten beroep

De kosten van een beroepsprocedure bedragen al snel €  2.000 - € 5.000. Wij zullen hiervoor altijd eerst een offerte afgeven en met een u een oriënterend gesprek inplannen.

Oriënterend gesprek

Als u overweegt om een bezwaarprocedure jegens de Belastingdienst op te starten, is het verstandig om te kijken wat uw kansen zijn. In een oriënterend gesprek (geen kosten) kunnen wij met u de mogelijkheden en onmogelijkheden doorlopen. Tevens kan dan op basis van wetgeving en jurisprudentie (uitspraken van rechters) worden bekeken wat uw kansen zijn. Bel gerust met één van onze adviseurs.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.