Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Veel gestelde vragen over buitenland

Ik woon en werk tijdelijk in het buitenland. Hoe kan ik dubbele belastingheffing voorkomen?

Nederland heeft met heel veel landen een belastingverdrag gesloten. Hierin wordt per land (of verdrag) geregeld waar u belasting moet betalen. Als het ene land belasting zou heffing zijn de inkomsten in het andere land meestal vrijgesteld. Welk land mag heffen en wel land een vrijstelling moet geven hangt af van het belastingverdrag en uw woonland. Laat u adviseren door één van onze specialisten.

Ik ga tijdelijk in het buitenland werken wat zijn de fiscale of belasting gevolgen?

Bij zowel korte als langdurige uitzendingen naar het buitenland is het cruciaal om te bepalen in welk land u fiscaal resident bent, aangezien dit uw belastingplicht kan beïnvloeden. Dit kan leiden tot emigratie voor belastingdoeleinden.

 • Sociale Zekerheid: Als u in Nederland woont, bent u normaal gesproken verplicht verzekerd voor Nederlandse volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Werkt u echter buiten Nederland, dan kan deze verplichte verzekering komen te vervallen. Bij tijdelijke uitzending kan onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing blijven. Het is mogelijk om sommige verzekeringen vrijwillig voort te zetten als de Nederlandse sociale zekerheid niet meer van toepassing is.
 • Werken in Verdragslanden: - Nederland heeft met veel landen belastingverdragen om dubbele belasting te voorkomen. In deze verdragen staat welk land belasting mag heffen over uw loon. Als het land van uitzending belasting mag heffen, hoeft uw werkgever geen Nederlandse loonbelasting in te houden. Is Nederland heffingsbevoegd, dan moet uw werkgever wel loonbelasting en eventueel premies inhouden.
 • Werken in Landen Zonder Verdrag: Werkt u in een land zonder belastingverdrag met Nederland, dan bepaalt de Nederlandse regelgeving of uw werkgever loonbelasting moet inhouden. U kunt recht hebben op voorkoming van dubbele belasting.
 • Wonen en Werken Buiten Nederland met een Nederlandse Werkgever: Het land waar u woont en werkt mag meestal belasting heffen over uw loon, waardoor uw Nederlandse werkgever geen loonheffingen hoeft in te houden.
 • 30%-Regeling:Als u in Nederland komt werken, kunt u mogelijk gebruikmaken van de 30%-regeling, waardoor uw werkgever u een deel van uw loon onbelast als vergoeding voor extra kosten mag geven.
 • Uitgezonden Overheidspersoneel: Nederlandse staatsburgers die voor de Nederlandse overheid werken en naar het buitenland worden uitgezonden, blijven in bepaalde situaties binnenlands belastingplichtig door de zogenaamde woonplaatsfictie. Dit geldt ook voor hun partners en kinderen onder bepaalde voorwaarden.

Ik werk in 2 landen moet ik in beide landen belasting betalen over mijn inkomen?

U betaalt niet dubbel belasting over inkomsten uit twee landen, ook al moet u mogelijk in beide landen aangifte doen. Belastingverdragen tussen landen bepalen welk land belasting heft over specifieke inkomsten om dubbele belasting te voorkomen. Als er geen belastingverdrag is, voorkomen nationale regels alsnog dubbele belasting.

 • Niet in Nederland wonend: Geef uw Nederlandse inkomsten en onroerende zaken in Nederland aan. Onroerende zaken zijn altijd in Nederland belast, en inkomsten toegewezen aan uw woonland volgens een belastingverdrag worden daar belast
 • In Nederland wonen: Geef uw wereldinkomen aan in uw belastingaangifte. Niet-Nederlands inkomen toegewezen aan het bronland volgens een belastingverdrag wordt niet in Nederland belast. Als dit inkomen aan Nederland is toegewezen, betaalt u hierover wel belasting in Nederland, met mogelijkheden voor vrijstelling in het bronland.
 • Geen belastingverdrag: U krijgt een aftrek in uw Nederlandse aangifte om dubbele belasting te vermijden. Hier een overzicht van alle belastingverdragen.

Kan ik buiten Nederland gebruik maken van belastingvoordelen in Nederland

Als u buiten Nederland woont, kunt u mogelijk dezelfde fiscale voordelen genieten als inwoners van Nederland, afhankelijk van uw woonland en het deel van uw inkomen waarover u in Nederland belasting betaalt. Om als kwalificerend buitenlands belastingplichtige aangemerkt te worden, moet u in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonen en over minstens 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betalen. Een vereiste inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland is nodig. Er zijn specifieke regels voor degenen die deels in het jaar in deze landen wonen, alsook uitzonderingen voor inwoners van België, Suriname, Aruba, en voor personen die een pensioen of lijfrente ontvangen zonder belastingplicht in hun woonland vanwege laag inkomen. Hier nog een checklist als u zou emigreren. Kijk hier voor de inkomensverklaring in verschillende talen.

Emigreer ik ook fiscaal als ik in het buitenland woon?

U emigreert officieel wanneer u permanent naar een ander land verhuist, niet bij tijdelijke verblijven zoals vakanties. Of u permanent in een ander land woont, wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren zoals uw hoofdverblijfplaats, de woonplaats van uw gezin, werklocatie, ziektekostenverzekering, huisarts, lidmaatschap van verenigingen, en de school of opleiding van uw kinderen. Bij twijfel over uw woonland en de daaruit voortvloeiende belasting- en verzekeringsplicht, wordt aangeraden uw situatie te laten beoordelen door een brief te sturen naar uw belastingkantoor. Laat u door een deskundige adviseren (info)

Ik werk tijdelijk in Duitsland waar moet ik belasting betalen?

Wanneer u in Nederland woont en tijdelijk in Duitsland werkt voor een Nederlandse werkgever, blijft u in Nederland belasting betalen, mits u niet meer dan 183 dagen binnen 12 maanden in Duitsland verblijft en niet voor een Duitse vaste inrichting van uw werkgever werkt. Overschrijdt u deze periode of werkt u voor een Duitse vaste inrichting, dan betaalt u belasting in Duitsland, waarbij u mogelijk recht heeft op financiële compensatie.

 • De regeling is ook van toepassing als u in Duitsland woont en tijdelijk in Nederland werkt. Specifieke regels gelden voor overheidsmedewerkers, die belasting betalen in het land van de overheidswerkgever, en voor onderwijs- of onderzoekswerk, waarbij u maximaal twee jaar belasting betaalt in uw woonland onder bepaalde voorwaarden.
 • Als u op een internationaal bedrijventerrein werkt, is de belasting afhankelijk van waar u sociaal verzekerd bent. Werkt u voor een buitenlandse werkgever, dan betaalt u belasting in het werkland, tenzij u minder dan 183 dagen daar verblijft, met uitzonderingen voor bepaalde situaties.
 • Pensioenen, lijfrenten, of uitkeringen worden meestal belast in uw woonland, tenzij het totaalbedrag jaarlijks meer dan €15.000 is, dan betaalt u belasting in het land van herkomst. Er zijn specifieke regels voor overheidspensioenen en socialezekerheidsuitkeringen.
 • Er bestaat een compensatieregeling tussen Nederland en Duitsland om verschillen in belastingdruk te compenseren, en een doorschuifregeling voor niet benutte aftrekposten. Duits loon moet omgerekend worden naar Nederlands loon voor de belastingaangifte.

Heb ik recht op zorgtoeslag als ik in het buitenland woon?

Als u buiten Nederland woont, kunt u onder bepaalde voorwaarden toch zorgtoeslag ontvangen. Dit is afhankelijk van uw situatie:

 • Pensioen of Uitkering uit Nederland: U kunt zorgtoeslag krijgen als u in een EU-land, het VK, of bepaalde andere landen woont en een wettelijk pensioen of uitkering uit Nederland ontvangt. U moet aangemeld zijn bij het CAK en recht hebben op medische zorg in uw woonland, of gezinslid zijn van iemand voor wie dit geldt.
 • Verplicht Verzekerd in Nederland: Als u in Nederland verplicht verzekerd bent voor zorgkosten, kunt u zorgtoeslag ontvangen, ongeacht uw woonland. Dit geldt als u werkt voor een Nederlandse werkgever, voor de Nederlandse overheid werkt, gedetacheerd bent, of tijdelijk in het buitenland studeert.
 • Toeslagpartner: U kunt voor uw toeslagpartner zorgtoeslag krijgen als deze recht heeft op het woonlandpakket op kosten van Nederland. Dit geldt als uw partner in een van de genoemde landen woont. Als uw toeslagpartner niet verplicht verzekerd is in Nederland en geen recht heeft op het woonlandpakket, heeft u recht op de helft van de zorgtoeslag voor iemand met een verzekerd toeslagpartner.
 • Woonlandfactor: De zorgtoeslag wordt aangepast aan de hand van de woonlandfactor, die afhankelijk is van de gemiddelde zorgkosten in uw woonland. Dit kan leiden tot een hogere of lagere zorgtoeslag in vergelijking met iemand die in Nederland woont. De woonlandfactor is niet van toepassing als u in Nederland verplicht verzekerd bent voor zorgkosten.

Voor meer informatie over de woonlandfactor en om een proefberekening te maken, kunt u terecht op de website van het CAK.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.