Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Voorbeeld verzoek ambtshalve vermindering box 3

Belastingdienst Regio _______________
Kantoor _______________
Postbus ___

Plaats _______________ Datum __ - __ - ___


Onderwerp: verzoek ambtshalve vermindering box 3 aanslag Inkomstenbelasting .... ten name van de heer / mevrouw _______________, wonende aan de _______________ __ te _______________(aanslagnummer _______________)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Via deze brief verzoek ik om ambtshalve vermindering voor de aanslag Inkomstenbelasting over .....  De aanslag is gedagtekend op ...... en heeft als aanslagnummer .......... Een kopie van de aanslag(en) treft u als bijlage bij deze brief aan (bijlage 1).

In de aanslag is rekening gehouden met de heffing over box 3 vermogen. De grondslag voor sparen en beleggen is bepaald op € .... Het aandeel hiervan dat aan mij is toegerekend bedraagt € ..... Het voordeel uit sparen en beleggen is bepaald op € .......

Uit het u bekende arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 is op te maken dat de Nederlandse wetgeving inzake box 3 - sinds 2017 -in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Zowel de Rechtbank Noord-Holland (7 januari 2022) als de Rechtbank Zeeland Westbrabant 7 april 2022 (ECLI:NL:RBZWB:2022:1814) hebben beslist dat ook als sprake is van een verzoek om ambtshalve vermindering rechtsherstel moet plaatsvinden. Vorenstaande door te heffen over het werkelijke rendement.

Het werkelijke rendement dat door mij is ontvangen volgt uit bijgaand overzicht van mijn bank. De spaarrrente bedraagt ..% en ik heb € ... ontvangen in het jaar van de genoemde aanslag.

Op dit moment wacht de Belastingdienst nog op bericht van de minister of het kabinet, zo lees ik op uw internetsite. Ik verzoek u dan ook dit bezwaarschrift aan te houden totdat er duidelijkheid is.

Tijdig

De aanslag is gedagtekend __ - __ - ___ en het verzoek ambtshalve vermindering is ingediend op __ - __ - ___. Het verzoek is derhalve binnen de termijn van 5 jaar na het aanslagjaar ingediend.

Vergoeding kosten

Ik verzoek u - indien ik hierop recht heb - de kosten voor deze fase en de hieraan voorafgaande fase te vergoeden.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Dossierinzage

Als u besluit om dit ambtshalve verzoek af te wijzen, verzoek ik u vriendelijk om te worden gehoord nadat u mij eerst inzake heeft gegeven in mijn fiscale dossier en tevens alle bestanden waarin u informatie van mij heeft opgeslagen (de zogenaamde zwarte lijst / AVG  discussie).

Ontvangstbevestiging

Deze brief wordt u per reguliere post toegestuurd. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen binnen een periode van 14 dagen. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.


Met vriendelijke groet

,............................

Bijlage 1 : aanslag inkomstenbelasting over ...

Noot

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor mogelijke fiscale consequenties van dit antwoord omdat u (nog) geen klant bent. De aard van de vraagstelling via onze infomail brengt bovendien met zich mee dat niet het gehele feitencomplex bij ons bekend is.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.