Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Voorbeeld bezwaarschrift box 3

Wilt u een keer een echte expert naar uw aangifte inkomstenbelasting laten kijken? Maak dan hier een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Bezwaarschrift box 3 heffing via internetsite belastingdienst

U kunt ook bezwaar maken via de internetsite van de Belastingdienst, hiervoor is een speciale pagina geopend. U moet binnen 6 weken nadat u uw definitieve aanslag inkomstenbelasting heeft ontvangen bezwaar maken, ook moet u uw bezwaren (met bijlagen) onderbouwen. U kunt hier bezwaar maken.

Bezwaar aangifte Inkomstenbelasting 2020 inzake box 3

De belastingheffing over vermogen in box 3 ligt al jaren onder vuur. Ook dit jaar verwacht de Belastingdienst dat er veel mensen (pro forma) bezwaar zullen maken tegen de aangifte Inkomstenbelasting 2020. Moet u heffing over uw box 3 vermogen betalen, dan is het verstandig om een bezwaarschrift (zie onder) in te dienen tegen de definitieve aanslag Inkomstenbelasting 2020. Dit bezwaarschrift wordt dan opgenomen in de massaal-bezwaarprocedure. Dit is opgenomen in artikel 25c van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (de AWR).

Wat zegt de rechter over box 3?

Er lopen vele procedures over de box 3 heffing. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad in een arrest de box 3 heffing in voorkomende gevallen naar de prullenbak verwezen. Lees hier voor de liefhebber.

Termijn indienen bezwaarschrift box 3

Het bezwaaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag Inkomstenbelasting 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn. Uw rechten blijven dan behouden en u kunt rustig wachten op de uitspraak van de rechter. Als de rechter de belastingplichtigen gelijk geeft, dan kunt u hierop meeliften.

Waarom zou box 3 heffing niet mogen?

De heffing is volgens deskundigen in strijd met het Europese recht.

Voorbeeld bezwaarschrift box 3 heffing

Wij hebben voor u een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld, deze kunt u gratis kopiëren en aan de Belastingdienst sturen.

Belastingdienst Regio _______________
Kantoor _______________
Postbus ___

Plaats _______________ Datum __ - __ - ___


Onderwerp: bezwaarschrift box 3 (massaal-bezwaarschrift) aanslag Inkomstenbelasting 2020 ten name van de heer / mevrouw _______________, wonende aan de _______________ __ te _______________(aanslagnummer _______________)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Hierbij maak ik bezwaar tegen in hoofde genoemde aanslag Inkomstenbelasting 2020. Het bezwaarschrift (massaal-bezwaarschrift ex artikel 25c AWR) richt zich tegen de box 3 heffing welke is opgenomen in mijn aangifte Inkomstenbelasting 2020.

Feiten

De (voorlopige) aanslag, kenmerk _______________ (dagtekening __ - __ - ___) is opgelegd naar aanleiding van een vermogen van € _________. De verschuldigde inkomstenbelasting (op aanslag) over dit box 3 vermogen bedraagt € _________.

Bezwaren en motivering

De box 3 heffing is naar mijn mening en die van de rechter in strijd met artikel 1 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), zonder dat de schending van de "fair balance" op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld. Ook kan het zijn dat de heffing in strijd is met artikel 14 EVRM. Vorenstaande is door de Hoge Raad vastgesteld op 24 december 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1963). In dit arrest wordt de wettelijke regeling in 2017 aan de orde gesteld, de essentie van de grondslagen en het forfait zijn thans niet echt aangepast. De Hoge Raad is van mening dat er enkel mag worden geheven over het werkelijke rendement dat door mij is genoten, dit rendement bedraagt € ..... -/- kosten = € ..... De heffing in box 3 bedroeg € .... ik verzoek u dan ook de aanslag te verminderen met € .....

Ter motivering merk ik op dat de vermogensrendementsheffing zoals is vastgelegd in artikel 5.2 eerste lid van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 (in mijn situatie) in strijd is met bovengenoemd artikel 1 EP van het EVRM. In mijn geval is sprake van een inbreuk op mijn eigendomsrecht en wellicht is sprake van een individuele en excessieve belastingheffing op mijn beleggingsvermogen in box 3.

Ontvankelijk

De aanslag is gedagtekend __ - __ - ___ en het bezwaarschrift is ingediend op __ - __ - ___. Het bezwaarschrift is hiermee ontvankelijk.

Conclusie

Ik verzoek u de aanslag te verminderen met het bedrag dat samenhangt met de in aangifte inkomstenbelasting 2020 opgenomen box 3 heffing,de hierover verschuldigde belasting bedraagt € _________. Ik verzoek u dit bezwaarschrift aan te houden tot dat er duidelijkheid is.

Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door mij gemaakte kosten te vergoeden.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € _________, zijnde het belastingbedrag samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € _________ wordt voor __ - __ - ___ (reguliere betaaldatum) voldaan. Ik verzoek u het uitstelverzoek - indien nodig - door te geleiden naar de invorderaar.

Noot: Er bestaat een mogelijkheid dat de Belastingdienst rente gaat rekenen over het niet betaalde bedrag.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Dossierinzage

Ik verzoek u om inzage in mijn dossier, wanneer kan dit plaatsvinden? Als uit deze dossierinzage informatie volgt die mijn bezwaren kunnen complementeren, dan verzoek ik u mij toe te staan deze alsnog aan te vullen. Voor de formele gang kunt u dit bezwaarschrift dan aanmerken als pro forma bezwaarschrift.

Ontvangstbevestiging

Deze brief wordt u per reguliere post toegestuurd. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen binnen een periode van 14 dagen.

Tenslotte

Tenslotte sluit ik graag aan bij de regeling welke wellicht door de staatssecretaris wordt bedacht, hierover zijn op 28 januari 2022 antwoorden gegeven (antwoord kamervragen Hammelburg over arrest Hoge Raad box 3" (nummer 2022Z00468).

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.


Hoogachtend,

Bron: Jongbloed Fiscaal Juristen

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.