Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Bezwaarschrift inkomstenbelasting

Belastingdienst Regio _______________
Kantoor _______________
Postbus ___

Plaats _______________ Datum __ - __ - ____

Onderwerp: bezwaarschrift _______________ aanslag inkomstenbelasting ___ ten name van de heer / mevrouw _______________, wonende aan de _______________ te _______________ (aanslagnummer ____________)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Namens in hoofde genoemde belastingplichtige maak ik hierbij bezwaar tegen de door u opgelegde aanslag inkomstenbelasting over ____

Feiten

De (voorlopige) aanslag, kenmerk _______________ (dagtekening __ - __ - ____) is opgelegd naar aanleiding van _______________ welke door _______________ is ingediend. De verschuldigde inkomstenbelasting (op aanslag) over ____ bedraagt € _________

Bezwaren en motivering

Inkomen blijkt lager te zijn omdat _______________ Het inkomen is volgens de aanslag berekend op € _________ volgens onderstaande opstelling moet het belastbaar inkomen worden vastgesteld op € _________

Oorspronkelijk inkomen: € _________

Af: vermindering i.v.m. _______________ € _________

Inkomen na bezwaar: € _________

Ontvankelijk

De aanslag is gedagtekend __ - __ - ____ en het bezwaarschrift is ingediend op __ - __ - ____ Het bezwaarschrift is hiermee ontvankelijk.

Bevoegd

Bijgaand stuur ik u de volmacht van belastingplichtige.

Conclusie

Ik verzoek u de aanslag te verminderen tot een belastbaar inkomen in box 1 van € _________, de hierover verschuldigde belasting bedraagt € _________

Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door belanghebbende gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst, terwijl deze onrechtmatigheid ook aan de Belastingdienst is te wijten. Het zonder nadere motivering niet volgen van de ingediende aangifte, als gevolg waarvan de heffingskorting verkeerd is toegepast en voorts de voorheffingen niet zijn verrekend zoals in casu is gebeurd, is onrechtmatig. Het bedrag van de aan belanghebbende te vergoeden kosten bedraagt tot op heden € 218. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen.

Op grond van de uitspraak van de rechtbank Breda (23 mei 2006 en 17 juni 2010) kan een belastingplichtige ook alle gemaakte proceskosten vergoed krijgen. Dit kan enkel indien er sprake is van een zodanig onbehoorlijk of onzorgvuldig handelen van de inspecteur, dat sprake is van bijzondere omstandigheden, het genoemde besluit kent deze mogelijkheid. In casu lijkt mij - gezien de thans bij mij bekende informatie - hiervan geen sprake.

Schadevergoeding wegens trage afhandeling

Op __ - __ - ____ heb ik mijn aangifte ingediend en op __ - __ - ____ heb ik een aanslag ontvangen (termijn minimaal 6 maanden, dit kan ook spelen als u onredelijk lang op een naheffingsaanslag of verzoek moet wachten). De termijn van onzekerheid en spanning is hiermee onredelijk lang. De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 (rolnummer 09/05112) bepaald dat alsdan een vergoeding moet worden betaald. Ik verzoek u mij een vergoeding van € 500 aan immateriële schade te betalen.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € _________, zijnde het belastingbedrag samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € _________ wordt voor __ - __ - ____ (reguliere betaaldatum) voldaan. Ik verzoek u het uitstelverzoek - indien nodig - door te geleiden naar de invorderaar.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Dossierinzage

Ik verzoek u om inzage in mijn dossier, wanneer kan dit plaatsvinden? Als uit deze dossierinzage informatie volgt die mijn bezwaren kunnen complementeren, dan verzoek ik u mij toe te staan deze alsnog aan te vullen. Voor de formele gang kunt u dit bezwaarschrift dan aanmerken als pro forma bezwaarschrift.

Ontvangstbevestiging

Deze brief wordt u per reguliere post en e-mail (met ontvangstbevestiging toegestuurd. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen binnen een periode van 14 dagen. Dit zowel schriftelijk per post als per e-mail (......@.......nl),


Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.


Hoogachtend,

Bron: Jongbloed Fiscaal Juristen

Aangifte Inkomstenbelasting 2021 laten verzorgen

Wilt u uw aangifte door ons laten verzorgen?

Neem contact met ons op !

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.