Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Checklist aangifte erfbelasting

De onderstaande checklist is bedoeld ter ondersteuning. Aan de hand van de vragen kunt u zelf nagaan welke informatie wij nodig hebben voor het verzorgen van de aangifte Erfbelasting. Voor het verzorgen van de aangifte Erfbelasting hebben wij de juiste gegevens van de volledige checklist nodig. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste of niet ingeleverde informatie.

Vooraf inzake aangifte erfbelasting

 • U mag de informatie ook digitaal aanleveren, dit kan per e-mail maar ook in uw eigen beveiligde domein. Vraag uw adviseur om meer informatie.

Algemeen aangifte erfbelasting

 1. De aangiftebrief (hierop staat wanneer de aangifte erfbelasting binnen moet zijn).
 2. Burgerservice nummer erflater.  
 3. Datum overlijden.
 4. Een kopie van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de erflater
 5. Een kopie van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de erfgenaam/erfgenamen. Of een opgaaf van de volledige gegevens van de erfgenamen ( naam, adres, geboortedatum, relatie met erflater, bsn). 
 6. Burgerlijke staat: Alleenstaand/Geregistreerd samenwonend/Gehuwd. 
 7. Datum vastlegging samenlevingscontract. 
 8. Laatste woonadres van de erflater. 
 9. Een kopie van de verklaring van erfrecht.
 10. Een kopie van het testament, indien opgemaakt.
 11. Zijn er wel of geen huwelijkse voorwaarden (of partnerschapvoorwaarden).

Bezittingen aangifte erfbelasting

 1. Het saldo per overlijdensdatum van alle bank,- spaar en betaalrekeningen. 
 2. Een opgave van de waarde (kunt u eventueel opvragen bij de bank) van effecten/aandelen/beleggingen per datum van overlijden. 
 3. De WOZ-waarde van de eigen woning van het jaar van overlijden en het erop volgende jaar; 
 4. eigendomsakten van de (on) roerende zaken (eventueel kunnen wij deze opvragen bij de notaris)
 5. Opgave van overige bezittingen per overlijdensdatum, indien aanwezig (zoals auto, overige onroerende zaken, vorderingen, contant geld etcetera). Houdt de marktwaarde aan. 
 6. Vorderingen of te ontvangen bedragen op overlijdensdatum. 
 7. Waarde eventuele onverdeelde boedel. 
 8. Opgave overige bezittingen.

Schulden aangifte erfbelasting

 1. Opgave van de hypotheekschuld(en) per datum van overlijden. 
 2. Opgave bedrag nog te betalen/ontvangen inkomstenbelasting.
 3. Opgave bedrag nog te betalen overige belastingen. 
 4. Opgave van overige schulden (o.a. schulden aan kinderen vanwege vruchtgebruik eerder overleden partner). 
 5. Opgave van de uitvaartkosten. 
 6. Opgave van uitkering (uitvaart)verzekering. 
 7. Een kopie van de aangifte inkomstenbelasting van het laatste aangiftejaar.

Overige informatie aangifte erfbelasting

Wilt u ook aan ons doorgeven als een van de volgende situaties van toepassing is: 

 1. De nalatenschap van de eerder overleden partner is verdeeld. 
 2. Overzicht afgesloten verzekeringen (met polissen).
 3. Kopie aangifte erfbelasting eerder overleden partner.
 4. De overledene bezat een onderneming en/of aandelen (meer dan 4,99%) in een B.V.

Fictieve verkrijgingen en aangifte erfbelasting

 1. De overledene bezat vergunningen of aanspraken die op een ander zijn overgeschreven. 
 2. De overledene (of een ander voor hem) bewaarde roerende zaken of daarop betrekking hebbende bewijsstukken die bij overlijden aan een bepaalde persoon moesten worden doorgegeven.
 3. De overledene heeft iets schuldig erkend of kwijtgescholden onder voorwaarde dat de andere partij hem zou overleven of iets heeft schuldig erkend bij testament. 
 4. De overledene heeft tijdens zijn leven vermogen overgedragen onder voorwaarde van vruchtgebruik of een periodieke uitkering. Bijvoorbeeld verkoop ouderlijke woning aan kinderen onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning (vruchtgebruik). 
 5. De overledene heeft één van de volgende bedingen gemaakt: verblijvingsbeding, toedelingsbeding, overnemingsbeding. 
 6. De overledene heeft binnen 180 dagen voor overlijden schenkingen gedaan. Graag een opgave van de gedane schenkingen en de begiftigde(n). 
 7. Iemand heeft recht op een uitkering als gevolg van het overlijden op grond van: een levens- of ongevallenverzekering of een derdenbeding (bijvoorbeeld uitkeringen van de werkgever). 
 8. Er is sprake van een andere fictieve verkrijging.

Let op

 • Voor het overlijdensjaar mag een keuze gemaakt tussen de WOZ waarde van het overlijdensjaar of de Woz waarde van het jaar na overlijden. 
 • Notariskosten in verband met de afwikkeling van de nalatenschap zijn niet aftrekbaar voor de aangifte erfbelasting.

Hulp nodig bij aangifte erfbelasting?

Wij verzorgen tientallen aangiften erfbelasting per jaar. Wilt u hulp bij de aangifte erfbelasting stuur ons dan via onderstaande knop een bericht.

Hulp bij de aangifte erfbelasting

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.